Invitation ‘ Evolving organizations, systemically viewed ‘ (SCiO) 17 October at 18h30, Belgium

Uitnodiging ‘Evoluerende organisaties systemisch bekeken’ (SCiO) – 17 oktober om 18u30

De afgelopen jaren is de aandacht naar de wijze waarop we organisaties anders kunnen vormgeven enorm toegenomen. Het is een zoektocht naar meer flexibele organisatievormen, waarbij men put uit een waaier van nieuwe benaderingen (Holacracy, Agile, Spotify, Lean, Sociocracy 3.0, Liquid O, Semco, Socio-technical approach,…). Ze delen eenzelfde bedoeling, namelijk beter overleven in een omgeving die voortdurend verandert. De centrale vraag is deze naar de wijze waarop je de samenhang van het geheel in een verregaande decentralisatie kan waarborgen.

De Viable Systems benadering geeft hier een coherent antwoord op. Het is een benadering die in de jaren zeventig en tachtig van vorige eeuw is ontwikkeld door Stafford Beer en die veelvuldig wordt gebruikt bij het begrijpen van organisaties en het opnieuw ontwerpen ervan. In de UK groepeert de Society for Cybernetics in Organizations (http://www.scio.org.uk/) een zeer uitgebreid netwerk van top managers en bedrijfskundigen die systeembenaderingen toepassen in de manier waarop ze hun organisatie laten evolueren.

We nodigen je graag uit voor de eerste bijeenkomst. Wil je er graag bij zijn? Schrijf je in via jan@connectransform.be

Google translation:
Invitation ‘ Evolving organizations systemically viewed ‘ (SCiO)
17 October at 18h30

In recent years, attention has increased enormously to the way in which we can shape organisations differently. It is a quest for more flexible organisational forms, where one draws from a range of new approaches (Holacracy, Agile, Spotify, Lean, Sociocracy 3.0, Liquid O, Semco, Socio-Technical approach,…).

They share the same intent, namely better survival in an environment that is constantly changing. The central question is the way in which you can guarantee the coherence of the whole in a far-reaching decentralisation. The Viable Systems approach provides a coherent response to this. It is an approach developed by Stafford Beer in the Seventies and eighties of last century and which is widely used in understanding organizations and re-designing Its.

Systems and Complexity in Organisation ( http://www.systemspractice.org) is already, in the UK, a very extensive network of top managers and business practitioners who apply system approaches in the way they evolve their organization. SCiO is now international and we would like to invite you to the first Belgian meeting.

Would you like to be there? Sign up via jan@connectransform.be

https://media.licdn.com/dms/image/C4D22AQGSGdjmrYyzfg/feedshare-shrink_800/0?e=1573084800&v=beta&t=yNNGa1EzF1r8rJfEZrbK0SLTpiG8RbeUhVwclED1EUI

Jan’s post on LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/jan-de-visch-469580_uitnodiging-evoluerende-organisaties-systemisch-activity-6584860403182907392-PRxQ/